Search form

Yoan ma Peba 6:54

54Ɨ yet ra Koina mɨ ongong iyeny dɨde Koina kus onaya iyeny, ton kea dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar yokas. Ɨ Kodaka ket tin utnyisɨn dem kikitum bibɨrɨnd.