Search form

Yoan ma Peba 6:57

57Ɨ yɨrkokarɨm B'u Ken nɨtmɨkitonj, sɨ Kodaka B'uɨmna yɨrkokar nate yɨrkokar nɨbnenenyɨn. Ɨ odede yɨpa wɨp nya ke ɨtemb rɨga yet ra Ken ongong nitiyeny, todaka Koina yɨrkokar nate yɨrkokar ɨbneneny.