Search form

Yoan ma Peba 6:58

58Ɨntemb jɨ owou rɨna re pumb tungg ke inkonj. Ɨ onggɨtyam owou re ma ɨja e ɨt re mera b'uwarɨp re awenento dɨde ket uj aukenento. Sɨ yet ra onggɨtyam owou oweneny, ton ɨta yɨrkokar ɨbneneny dadal ngɨrpu kesa.”