Search form

Yoan ma Peba 6:59

59Yesu onggɨtyam yɨtkak apureninonj re Tina ouyaena nat de Ju rɨga waina yɨr opmitenapu metɨnd de Kaparnaum wa.