Search form

Yoan ma Peba 6:60

Nɨnda B'auyaena Rɨgap Yesund Yɨraro

60Ɨ re Yesumna b'auyaena rɨga onggɨtyam Tina ouyaeni yɨtkak utkundeno, towa wɨngɨrɨnd jogjog rɨgap apurento da, “Onggɨtyam yɨtkak re seojog e okatam. Sɨ yete rɨrɨr e Tin ɨmjas?”