Search form

Yoan ma Peba 6:61

61Ɨ Yesu kea Tilenggyam wumɨr yokatonj da Tina b'auyaena rɨgap re yɨt na b'ebongnento Ti gatab. Sɨ Ton ket ten amninonj da, “Ma ke onggɨtyam yɨtkakɨt wen gar negɨr amnɨkiny?