Search form

Yoan ma Peba 6:62

62Sɨ ra wɨn Rɨgamna B'ɨgand yɨr ongya dem pumb wa menonɨnd rɨtade re Ton naskand yɨbnonj, ma wɨn opima kwa gar negɨr taukindam dem?