Search form

Yoan ma Peba 6:63

63Yɨnayɨna Wɨngawɨngatemb jɨ Rɨga yete re rɨga wa yɨrkokar agoniny. Ajɨ gowukoi rɨgaina dandat makwa ngai rɨrɨr e rɨga wa yɨrkokar takainy. Sɨ yɨtkak rɨna re Kon wa apurenawainyɨn re Yɨnayɨna Wɨngawɨngam pɨlkaim dɨde yɨrkokar okawa mim.