Search form

Yoan ma Peba 6:64

64Ajɨ wa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga opima wekeny yepim re maka onggɨtyam yɨtkak gar ke utkunda ke yokasi.” Yesu nangga pena odede yindonj re nokɨp Ton get ke wumɨr na rɨga yepiya ra maka gar ke utkunda oramisi ɨ rɨnggɨt rɨgate Tin tɨb yii dem.