Search form

Yoan ma Peba 6:65

65Ɨ Yesu ket yɨt yɨsmontonj da, “Sɨ onggɨt mop penaemb Kon wen amninond da, ‘Makwa ngai yɨpa rɨga rɨrɨr e Kor pɨlwa ik, ajɨ ɨnta ra Kor B'u Kor notkau.’”