Search form

Yoan ma Peba 6:7

7Ɨ Pilip ket Yesund mɨra yomnonj da, “Ra ita rɨgap yɨpa kɨpol yɨpa kɨpol imda teyenanj, wan tausɨn tu andred (1,200) Kina ke imdi owou re towanɨm ma rɨrɨr im taukanj.”