Search form

Yoan ma Peba 6:71

71Yesu onggɨtyam yɨt yindonj re Simon Iskariyotɨmna b'ɨga Yudasɨm gatab na nokɨp ton re twelp (12) rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga na dɨde tontemb Tinɨm tɨbam tau dem.