Search form

Yoan ma Peba 7:1

Yesu dɨde Ti Yɨngganwar

1Onggɨt kak ke ket Yesu Galili eriya wɨngɨr nata yikenonj. Ajɨ Ton maka singi awonj Yuda eriya wa menonɨm. Mop nokɨp Ju rɨgap Tin oraka yiyeno ongandam.