Search form

Yoan ma Peba 7:10

10Ɨ re Yesumna yɨngganwar wuwonj onggɨtyam diyamdiyam wɨn okatam, seg Todaka ket yɨmta yikonj ajɨ Ton maka rɨga wa wɨpɨnd pɨtapɨta aenonj ajɨ egitenonj-a.