Search form

Yoan ma Peba 7:12

12Ɨ jogjog rɨga bobo wɨngɨrɨnd rɨgap Ti gatab ma sobijog na yɨt b'ebongnena wuwenonj. Sɨ nɨndap apurento da, “Ton re b'ogɨl Rɨga e.” Ajɨ kwa nɨndap apurento da, “Nayɨ, Ton jogjog rɨga im b'anygɨnena nya ke ugungatena eyeniny.”