Search form

Yoan ma Peba 7:14

Yesu Ma Ouyaena Yɨnametɨnd

14Ɨ re ket onggɨtyam Dikaramet Diyamdiyam Wɨn ɨnyɨnyɨnd awonj, Yesu yɨnamet aba wa yikonj dɨde ket rɨga auyaeninonj.