Search form

Yoan ma Peba 7:18

18Ɨ yete re tinajog nony ke apureniny, ton oraka yiyeny re tilenggyam rɨga wa pɨlke esourena okata ma. Ajɨ yete re nya oraka yiyeny b'ogɨl ɨnyomarena okawam Godɨm pɨlwa yet re Tin yɨtmɨkitonj, Ton re ɨmɨnjog yɨt opurena rɨga e, ɨ Ti pɨlɨnd awɨr e kwa negɨr kɨma kaokao mɨle.