Search form

Yoan ma Peba 7:19

19Sɨ ke wa Mose gog yɨt akainonj? Wa wɨngɨrɨnd awɨr e kwa yete gog yɨt yɨmta undokiny. Sɨ nangga pae wɨn oraka niyenya Ken ongandam?”