Search form

Yoan ma Peba 7:21

21Seg Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Kon yɨpa kɨd kesa kɨma danda wɨko yomnɨkond. Sɨ onggɨt paemb wɨn komkesa kɨd kesa aena wuwenyɨt.