Search form

Yoan ma Peba 7:22

22Ɨ Mose wa God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle akainonj. (Onggɨtyam mɨle re ma Mosem pɨlkena ikonj ajɨ wa b'uwar wa pɨlkena.) Sɨ onggɨt paimemb wɨn waina b'ɨga God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle amnɨkenenindam waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr wɨngɨrɨnd.