Search form

Yoan ma Peba 7:23

23Sɨ wɨn ma opima singi ainindam Mosemna gog yɨt erbekam. Sɨ onggɨt paemb wɨn wa b'ɨgawar God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle amnɨkenenindam waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr wɨngɨrɨnd. Sɨ nangga paim wɨn daka Kor pɨlwa soro aukindam nokɨp Kon yɨpa rɨgand kea kupkakupka yɨsakendond waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd.