Search form

Yoan ma Peba 7:24

24Wɨn goro b'ɨsagɨka mɨle tamnɨkindam gɨm ke yɨr ongong gasa ke, ajɨ wɨn b'ɨsagɨka mɨle tamnɨkindam ra negɨr kesa dɨmdɨmjog b'ɨsagɨka mɨle kena.”