Search form

Yoan ma Peba 7:25

Ma Yesu Keriso e?

25Ɨ re nɨnda Yerusalem taun rɨgap Yesund yɨt yutkundo, ton endento da, “Ma ɨtemb jɨ rɨga yena re meraina mopyam rɨgap oraka yiyenyi ongandam?