Search form

Yoan ma Peba 7:26

26Sɨ yɨr de, Ton pɨta kɨpɨnd yɨt pɨtapɨta amneniny rɨga wa wɨpɨnd. Ajɨ makwa yete Tin yɨt yomneny. Sɨ rɨngma, ma ke mopyam rɨgap ɨmɨnjog Tin yongwasi da ɨtemb rɨga re Kerisote?