Search form

Yoan ma Peba 7:28

28Sɨ onggɨt penaemb Yesu yɨnamet aband unena kɨma ouyaena eyeninonj odede da, “Sɨ wɨn wumɨr im Kornɨm. Ɨ wɨn wumɨr im da rɨngkae Kon netkond. Sɨ Kon ma Koinajog singi kena netkond. Ajɨ God Ton re ɨmɨnjog e yet re Ken nɨtmɨkitonj. Ajɨ wɨn ma wumɨr im Tinɨm.