Search form

Yoan ma Peba 7:3

3Sɨ onggɨt penaemb Yesund Ti yɨngganwarɨp yomno da, “Man b'ogla iwasɨt ɨngkek ɨ meket Yuda eriya wa, nokɨm da ɨdenat Moina b'auyaena rɨgap Moina kɨd kesa kɨma danda wɨko yɨr ongong teyenanj rɨna ra Man tamnɨkinyɨt.