Search form

Yoan ma Peba 7:31

31Ajɨ onggɨtyam rɨga bobo wa wɨngɨrɨnd jogjog rɨgap Yesund gar ke utkunda ke yokato. Dɨde ton ket endento da, “Ra ket Keriso ik, rɨka Ton rɨrɨr e tamnɨkiny odede jogjog kɨd kesa kɨma danda wɨko rɨngmim re onggɨt Rɨgat amnɨkeniny? Ma rɨrɨr e.”