Search form

Yoan ma Peba 7:32

32Ɨ Parisai rɨgap kea onggɨtyam rɨga bobo waina Yesum gatab b'ebongnena yɨt utkundeno. Sɨ ket yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Parisai rɨgap yɨnamet wɨko rɨga etmɨkurto Yesund yɨmɨnd usunatam.