Search form

Yoan ma Peba 7:33

33Sɨ onggɨt penaemb Yesu yindonj da, “Kon ma pɨnjog e nɨtɨbnyɨn wɨn kɨma. Ɨ ket Kon tɨtenjɨn Ti pɨlwa yet re Ken nɨtmɨkitonj.