Search form

Yoan ma Peba 7:35

35Ɨ re Ju rɨga waina mopyam rɨgap Yesund yɨt yutkundo, ton towa wɨngɨrɨnd b'arkena wuwenonj da, “Ɨtemb re rɨga rɨtama menonɨm ainy, sɨ ɨdenat men maka Tin odaru? Ma Ton ama ta meraina wetaweta auki Ju rɨga wa pɨlwa menonɨm ainy Grik yɨt opurena kantri wɨngɨrɨnd dɨde kwa Grik yɨtam rɨga ouyaenam?