Search form

Yoan ma Peba 7:36

36Nangga e jɨ onggɨt yɨtkakɨt yisɨpkis re Ton yinj da, ‘Wɨn ɨta Ken oraka nitiyenya dem ajɨ wɨn ma ɨta Ken notɨdarya dem. Ɨ dɨde kwa wɨn ma rɨrɨr im menonɨm rokate ra Kon nɨtɨbnyɨn dem.’”