Search form

Yoan ma Peba 7:37

Yɨrkokar Okawam Obrulapu Nyɨ

37Ɨ onggɨtyam Dikaramet Diyamdiyam Wɨn wɨngɨrɨnd kikitum bibɨr re ukoijog bibɨr na yɨbnonj. Sɨ re onggɨtyam kikitum bibɨr awonj, Yesu onyitonj dɨde ket unena kɨma yindonj da, “Yepiya ra nyɨpa tekeny, tuyɨm ayo Kor pɨlwa dɨde nyɨ onaikya!