Search form

Yoan ma Peba 7:38

38Yet ra Ken gar ke utkunda ke notkas, yɨrkokarɨm nyɨ opima kɨlɨm pɨla b'ɨtkenanj tina gar ke. Sɨ yɨna pebat daka odede wɨp emb yindeny.”