Search form

Yoan ma Peba 7:39

39Sɨ Yesu onggɨtyam yɨt yindonj re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga gatab na. Sɨ yepiya ra Yesund gar ke utkunda ke okasi, ton ɨta okasi dem onggɨtyam Yɨnayɨna Wɨngawɨnga. Ajɨ onggɨt wɨnɨnd Yɨnayɨna Wɨngawɨnga maike gar ke utkunda rɨga kɨma yɨbnonj, mop nokɨp Yesu maka uj ke utnyita ke b'ogɨl ɨnyomarena yokatonj.