Search form

Yoan ma Peba 7:40

40Ɨ re rɨga bobop onggɨtyam yɨt utkundeno, sɨ nɨnda rɨgap endento da, “Ɨtemb jɨ ɨmɨnjog onggɨtyam bageyam e yena re God tɨrɨr yomnonj ɨtmɨkitam.”