Search form

Yoan ma Peba 7:45

Ju Rɨga Mopyam waina Gar ke Utkunda kesa Mɨle

45Ɨ re yɨnamet wɨko rɨgap ɨtekto yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Parisai rɨga wa pɨlwa, ton ket ten egekitto da, “Wɨn nangga pena Tin maka iya?”