Search form

Yoan ma Peba 7:51

51da, “Meraina gog yɨtɨt ɨja emb yindeny da men naska rɨgam pɨlke b'agenai yɨt takasindam dɨde ket wumɨr okasu nangga im re ton amnɨkiny. Sɨ ɨngkaemb ket ti pɨlɨnd negɨr ma b'ɨsagɨka mɨle omnɨku. Ma sɨ meraina gog yɨtɨt ɨja emb yindeny?”