Search form

Yoan ma Peba 7:52

52Ɨ todaka tin mɨra yomno da, “Ma mada Galili kaet? Sɨ man yɨna peba wa yɨr mekene! Ɨ man ɨta wumɨr okasɨt da makwa ɨta yɨpa bageyam ik Galili ke.”