Search form

Yoan ma Peba 7:6

6Sɨ onggɨt penaemb Yesu ten amninonj da, “Kor makaya wɨn rɨrɨrkɨp ainy menonɨm, ajɨ wa menonɨm wɨn re ɨpangendi e ebnau ita wɨnɨnd.