Search form

Yoan ma Peba 7:8

8Sɨ wɨn wuwe onggɨtyam diyamdiyam wɨn okatam. Yu Kon ma ɨta neken onggɨtyam diyamdiyam wɨn okatam, mop nokɨp Kor makaya onggɨtyam wɨn nitkau rɨrɨrkɨp awowɨm.”