Search form

Yoan ma Peba 8

Gigɨr dɨde Yɨgyɨg B'iyena Mɨle Kongga gatab Yɨt

1Ajɨ Yesu yikonj de Olib dor wa. 2Ɨ ɨspari ke re Yesu b'usaya sɨtawarjog yikonj de yɨnamet aba wa, komkesa rɨga bobo kea Ti pɨlwa wuwenonj. Seg Ton ket omitonj dɨde ket ten auyaeninonj. 3Ɨ Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Parisai rɨgap yɨpa kongga wokato tina gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena

mɨle omnɨkand. Sɨ ton ket tin yɨmɨnd usunati wiyo dɨde ket wonyito rɨga bobo wa wɨpɨnd. 4Ɨ ton ket Yesund yomno da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Sɨn onggɨt konggand wokasu re onggɨt pɨpmet nat rɨkɨnd re ton yɨpa b'enga rɨga kɨma gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle yomnɨkya. 5Ɨ gog yɨt wɨngɨrɨnd Mose sɨn ningainonj odede kongga b'ogla gɨmokɨp ke ɨdrɨkam uj tama na. Sɨ Man nangga e mitinjɨt omnɨkam?” 6Sɨ ton odede yɨt opurena kenaemb Yesund yotonkeno, nokɨm da ɨdenat ton rɨl odarai Tin kot wa oramitam.+ Ajɨ Yesu uwontonj dɨde ket Tina yɨmkak ke gowɨnd erɨneninonj. 7Ɨ re ton Yesund yɨgekenawayo, Yesu ket utnɨkonj dɨde ket ten amninonj da, “Wa wɨngɨrɨnd yete man negɨr mɨle kesa rɨga man naska gɨmokɨp b'ɨske ti pɨlwa!” 8Yɨt seg ke Ton b'usaya uwontonj dɨde ket gowɨnd ɨrɨkand b'aramitonj. 9Ɨ re ton Tina yɨt utkundo, ton ket yɨpayɨpa ɨtrɨngka wuwenonj nanyam rɨga naska ɨ daka ket sisɨl rɨga. Ngɨrpu ket Yesu nena unyitonj, ɨ ɨtomb kongga toda re omanda wɨbnonj. 10Ɨ Yesu utnɨkonj ɨ ket tin werkitonj da, “Kongga! Ropim rɨga? Ma awɨr e yete mornɨm negɨr ma b'ɨsagɨkam rɨga?” 11Sɨ ton mɨra yomnonj da, “Yonggyam! Awɨr e kwa yete.” Sɨ Yesu daka tin womnonj da, “Sɨ b'ogɨl e, Kodaka ma ɨta mor pɨlɨnd negɨr ma b'ɨsagɨka omnɨken. Sɨ man meke, dɨde ngɨrpu yu ke goro kwa ngai yɨpa negɨr mɨle omnɨkɨm!”]

Gowukoyɨm Ngaya Yesu

12Ɨ Yesu b'usaya rɨga amninonj da, “Kon re gowukoyɨm ngaya en. Sɨ yet ra Ken yɨmta nutundok, ton makwa ɨta ikeny sɨbɨbɨnd, ajɨ ton ɨta okas yɨrkokarɨm ngaya.” 13Sɨ Parisai rɨgap Tin yomno da, “Man Moinajog gatab nate yɨr ungata yɨt apureninyɨt. Sɨ Moina yɨr ungata yɨt re ma ɨmɨnjog e.” 14Ɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Nangga ma jɨ rada Kon Koinajog gatab nate yɨr ungata yɨt apureninyɨn, onggɨtyam Koina yɨr ungata yɨt re ɨmɨnjog e. Nokɨp Kon wumɨr en rɨngkena Kon netkond, ɨ rɨtama Kon neken. Ajɨ wɨn ma wumɨr im rɨngkae Kon netkond o rɨtama Kon neken. 15Ɨ wɨn opima gɨm ke gowukoi rɨgaina mɨle rɨrɨrɨnd rɨga wa pɨlɨnd b'ɨsagɨka mɨle amnɨkenindam, ajɨ Kon makwa ngai ya pɨlnate b'ɨsagɨka mɨle yomnɨkenenyɨn. 16Ɨ ra Kon b'ɨsagɨka mɨle omnɨken, onggɨtyam Koina b'ɨsagɨka mɨle re ɨmɨnjog e. Mop nokɨp Kon ma Kenta e nɨbnyɨn, ajɨ Kon nɨbnyɨn re Kor B'u kɨma e yet re Ken nɨtmɨkitonj. 17Sɨ waina gog yɨt wɨngɨrɨnd ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da, ‘Ra nɨmog rɨgaina yɨr ungata yɨt yɨpa rɨrɨr taya, sɨ onggɨtyam yɨr ungata yɨt re ɨmɨnjog e.’ 18Sɨ Kon Kolenggyam re Koinajog gatab yɨr ungata yɨt opurena Rɨga en. Ɨ Kor B'u yet re Ken nɨtmɨkitonj, Todaka kwa Kor gatab yɨr ungata yɨt opurena Rɨga e.” 19Sɨ onggɨt penaemb ton Yesund yerkito da, “Rokate Mor B'u yɨbɨm?” Sɨ Yesu mɨra amninonj da, “Wɨn ma wumɨr im Kornɨm ɨ kwa ma wumɨr im Kor B'uɨm. Ra wɨn Kornɨm wumɨr taindam, wɨn kea kwa Kor B'uɨm daka wumɨr aindam.” 20Ɨ re Yesu rɨga ouyaenand yɨbnonj yɨnamet aband, Ton onggɨtyam yɨtkak apureninonj re Godɨm wulkɨp oramkapu boks wus nat. Ajɨ makwa yet Tin yɨmɨnd yusunatonj, mop nokɨp Tina wɨn re maka itkawonj.

Yesu ma Menon gatab Yɨt

21Ɨ Yesu b'usaya ten amninonj da, “Kon ɨta tewaikisɨn, ɨ wɨn ɨta Ken oraka nitiyenya. Ajɨ wɨn opima waina negɨr mɨlend uj taukindam. Sɨ wɨn ma rɨrɨr im menonɨm rɨtama ra Kon neken.” 22Sɨ onggɨt penaemb Ju rɨga waina mopyam rɨgap b'arkento da, “Ton nangga pae odede yindeny da, ‘Wɨn ma rɨrɨr im menonɨm rɨtama ra Kon neken.’ Ma sɨ onggɨt mop paemb yinj da Ton Tilenggyam e b'atnganj?” 23Seg Yesu ket ten amninonj da, “Wɨn re gou ke rɨga im, ajɨ Kon re pumb ke Rɨga en. Sɨ wɨn re onggɨtyam gowukoi rɨga im, ajɨ Kon re ma onggɨtyam gowukoi Rɨga en. 24Sɨ onggɨt paemb Kon kea wen wumɨr amninyɨn da, ‘Wɨn opima waina negɨr mɨlend uj taukindam.’ Sɨ ra wɨn maka Ken gar ke utkunda ke notkasya da Kon Tonten, wɨn opima waina negɨr mɨlend uj taukindam.” 25Sɨ onggɨt penaemb ton ket Yesund yɨgekito da, “Yetet Man?” Sɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Kon ɨntemb jɨ Rɨga yet re otomapu ke wa opurena tetiyainyɨmɨn ngɨrpu yu. 26Ɨ Kon ma yɨpa kɨma gasa im awaminyɨn wa gatab opurenam dɨde negɨr ma b'ɨsagɨka omnɨkam. Ajɨ yet re Ken nɨtmɨkitonj, Tina opurena re ɨmɨnjog e. Sɨ Kodaka ɨnsima gowukoi rɨga wa apurenawainyɨn rɨna re Kon Ti pɨlke utkundeninond.” 27Ajɨ ton ma wumɨr na da Yesu re Ti B'uɨm gatab im wumɨr amneniny. 28Sɨ Yesu ten amninonj da, “Onggɨt wɨnɨnd ra wɨn Rɨgamna B'ɨga urowasya, ɨdenatemb wɨn wumɨr okasya dem da Kon Ton ten, ɨ Kon makwa ngai opima Koina nony ke gasa amnɨkeninyɨn ajɨ Kon ɨnsima yɨpa rɨrɨrkɨp yɨtkak apureninyɨn rɨna re Kor B'u nouyaenonj. 29Sɨ yet re Ken nɨtmɨkitonj, Ton re Kon kɨma e. Ɨ Ton ma ɨta Kenta nɨrareny, mop nokɨp Kon ita wɨnɨnd Tinɨm sam okawa mim gasa amnɨkeninyɨn.” 30Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt apureninonj, jogjog rɨgap kea Tin gar ke utkunda ke yokato.

Ɨmɨnjog Abraamɨmna B'ɨga

31Sɨ onggɨt penaemb Yesu Ju rɨga amninonj yepiya re Tin gar ke utkunda ke yokato da, “Ra wɨn Koina yɨtkakɨm pɨlɨnd tekenyɨt, wɨn opima ɨmɨnjog Koina b'auyaena rɨga taindam. 32Ɨ wɨn opima ɨmɨnjog yɨtkak wumɨr taindam, sɨ onggɨtyam ɨmɨnjog yɨtkakɨt ɨta wen tetrɨngasiny.” 33Sɨ ton ket Yesund mɨra yomno da, “Sɨn re Abraamɨmna kus ke b'ɨga im. Ɨ sɨn makwa ngai yɨpa wɨnɨnd yama na wɨko rɨga aukɨtondam. Sɨ Man rɨdede pae minjɨt da, ‘Wɨn opima b'ɨtrari rɨga taindam'?” 34Sɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Komkesa rɨga yepiya ra negɨr mɨle tamnɨkenenanj, ton re negɨr mɨlemna wɨko rɨga im. 35Sɨ yɨpa rɨga ma wɨko rɨga ma ɨta dadal ɨbneneny ti yonggyamɨm metɨnd, ajɨ ti b'ɨgata ton dadal ɨbneneny ti b'u ma metɨnd. 36Sɨ onggɨt paemb ra B'ɨgat wen tetrɨngasiny, wɨn opima ɨmɨnjog b'ɨtrari rɨga taukindam. 37Kon wumɨr en da wɨn re Abraamɨmna kus ke b'ɨga im. Ajɨ wɨn Ken oraka niyenya ongandam, mop nokɨp waina garɨnd awɨr e kwa pɨpmet yɨbɨm Koina yɨtkak wɨmenam. 38Kon ɨnsim yɨtkak apureninyɨn rɨna re Kor B'u nouyaukinonj. Ajɨ wɨdaka ɨnsim gasa omnɨka eyenindam rɨna re wɨn utkundentondam wa b'uɨm pɨlke.”

39Sɨ ton Yesund mɨra yomno da, “Abraam re sowa b'u e.” Sɨ Yesu daka mɨra amninonj da, “Rada wɨn Abraamɨmna b'ɨgawar im, wɨn kako ɨnaemb gasa omnɨka eyenindam rɨna re Abraam amnɨkeninonj. 40Sɨ Kon wa ɨnsima ɨmɨnjog yɨtkak apurenawainyɨn rɨna re Kon utkundeninond Godɨm pɨlke. Ajɨ otade wɨn Ken oraka niyenya ongandam. Sɨ Abraam maike odede mɨle amnɨkeninonj. 41Sɨ wɨn ɨnsima wɨko omnɨka eyenindam rɨnsim re wa b'u omnɨka eyeniny.” Sɨ onggɨt penaemb ton kwa Yesund yomno da, “Sɨn ma basa oraki b'ɨga im. Sowa yɨpaina b'u re Godta tinta.” 42Sɨ Yesu ket ten amninonj da, “Rako God wa B'u ebnau, kako wɨn Ken singi niyenya, mop nokɨp Kon Godɨm pɨlkena netkond ɨ ɨtemb Kon ket dɨkɨnd nɨbnyɨn. Sɨ Kon ma Koina singi kena netkond, ajɨ Tonɨt Ken nɨtmɨkitonj. 43Sɨ nangga pae wɨn maka nony aukindam Koina opureni yɨtkak gatab? Sɨ nokpaim da wɨn ma rɨrɨr im Koina yɨtkak utkundam. 44Sɨ wɨn wa b'u, Satanam pɨlke rɨga im. Sɨ wɨn singi ainindam wa b'u ma singi mɨle omnɨka mim. Ton re otomapu ke rɨga onganda rɨga na yɨbnonj ɨ ton maka onyitonj ɨmɨnjog yɨtkakɨm pɨlɨnd, mop nokɨp ti pɨlɨnd awɨr e kwa ɨmɨnjog yɨtkak yɨbɨm. Ɨ ra ton b'anygɨnena yɨt tapureniny, ton tinajog nony kaim apureniny, nokɨp ton re b'anygɨnena rɨga e ɨ kwa ton re komkesa b'anygɨnena mɨlem b'u e. 45Ajɨ Kon re ɨmɨnjog yɨtkak im apureninyɨn, sɨ onggɨt mop paemb wɨn maka Ken gar ke utkunda ke nokasya. 46Ɨ ɨta yete wa wɨngɨrɨnd nɨtɨmjas da Kor ɨta negɨr mɨle? Sɨ rada Kon ɨmɨnjog yɨtkak im apureninyɨn, nangga pae wɨn maka gar ke utkunda ke nokasya? 47Sɨ yet ra Godɨmna rɨga tainy, ton ɨta Godɨmna opureni yɨtkak utkundena yikeny. Sɨ ɨtemb jɨ mop nangga pae wɨn maka God ma yɨtkak utkundenindam, nokɨp wɨn re ma Godɨmna rɨga im.”

Yesu dɨde Abraam

48Sɨ onggɨt Ju rɨgap Yesund mɨra yomno da, “Sɨn nindenindam da, ‘Man re Samariya tunggam rɨga et yepim re Godɨm wumɨr kesa wekeny, dɨde Man negɨr wɨngawɨnga ke okati et.’ Sɨ ma onggɨtyam yɨt ɨmɨnjog e?” 49Sɨ Yesu mɨra amninonj da, “Kon ma negɨr wɨngawɨnga ke okati en. Sɨ Kon Kor B'u na yɨsnaenenyɨn. Ajɨ wɨn ma ɨta Ken nɨsnaenenya. 50Kon ma Kornɨm b'ogɨl ɨnyomarena e oraka yiyenyɨn. Ajɨ ɨta jɨ yɨpa rɨga yete re Kornɨm b'ogɨl ɨnyomarena oraka yiyeny dɨde rɨga ɨsagɨka eyeniny. 51Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Yet ra Koina yɨtkak tawameneniny, ton ma ɨta uj yɨr ong dem dadal ngɨrpu kesa.” 52Seg Ju rɨgap ket Yesund yomno da, “Sɨ yu sɨn pɨtakɨpɨnd wumɨr yokasu da Man re negɨr wɨngawɨnga ke okati rɨga et. Abraam re kea uj awonj dɨde daka Godɨmna bageyam toda kwa kea uj aukɨto. Ajɨ Man odede mindenyɨt da, ‘Yet ra Koina yɨtkak yɨmta undoka iyeny, ton makwa ɨta uj tainy dem dadal ngɨrpu kesa.’ 53Sɨ rɨka Man ukoyam et, ajɨ sowa b'u Abraam yet re uj awonj re ma amaya ukoyam e? Ɨ bageyam toda re kea uj aukɨto. Sɨ Man rɨdede e Molenggyam b'agenaet?” 54Sɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Ra Kon Kolenggyam Kornɨm b'ogɨl ɨnyomarena takasinyɨn, onggɨtyam Koina b'ogɨl ɨnyomarena re kɨp kesa e. Ajɨ ɨta Kor B'u yete re Kornɨm b'ogɨl ɨnyomarena nogoneneniny. Sɨ wɨn Tinaemb yogenaya da, ‘Sowa God’. 55Ɨ wɨn ma wumɨr im Tinɨm ajɨ Kon wumɨr en Tinɨm. Ɨ ra Kon nitinjɨn da Kon ma wumɨr en Tinɨm, sɨ Kon re b'anygɨnena rɨga en wɨn re dɨde. Ajɨ Kon Tinɨm wumɨr en dɨde Tina yɨtkak im awameneninyɨn. 56Ɨ wa b'u Abraam re ma sobijog sam nat yɨbnɨkenenonj yɨr ungand Koina bibɨr yɨr ongongɨm. Ɨ ton ket kea yɨr yongonj dɨde ket sam awonj.” 57Sɨ onggɨt penaemb Ju rɨgap Tin yomno da, “Man makaya pipti (50) kemag yokasɨt. Sɨ rɨdede na Man Abraamɨnd yɨr yongot?” 58Seg Yesu ket ten esmonggainonj da, “Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Abraam re yɨmta kena ukendonj, ajɨ Konɨtemb naska get ke nɨbnenenond.” 59Sɨ onggɨt penaemb ton gɨmokɨp emdɨto Tin ɨdrɨkam. Ajɨ Yesu kea b'ulongkena yikonj dɨde ket yɨnamet bau wa opendonj.