Search form

Yoan ma Peba 8:11

11Sɨ ton mɨra yomnonj da, “Yonggyam! Awɨr e kwa yete.” Sɨ Yesu daka tin womnonj da, “Sɨ b'ogɨl e, Kodaka ma ɨta mor pɨlɨnd negɨr ma b'ɨsagɨka omnɨken. Sɨ man meke, dɨde ngɨrpu yu ke goro kwa ngai yɨpa negɨr mɨle omnɨkɨm!”]