Search form

Yoan ma Peba 8:12

Gowukoyɨm Ngaya Yesu

12Ɨ Yesu b'usaya rɨga amninonj da, “Kon re gowukoyɨm ngaya en. Sɨ yet ra Ken yɨmta nutundok, ton makwa ɨta ikeny sɨbɨbɨnd, ajɨ ton ɨta okas yɨrkokarɨm ngaya.”