Search form

Yoan ma Peba 8:14

14Ɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Nangga ma jɨ rada Kon Koinajog gatab nate yɨr ungata yɨt apureninyɨn, onggɨtyam Koina yɨr ungata yɨt re ɨmɨnjog e. Nokɨp Kon wumɨr en rɨngkena Kon netkond, ɨ rɨtama Kon neken. Ajɨ wɨn ma wumɨr im rɨngkae Kon netkond o rɨtama Kon neken.