Search form

Yoan ma Peba 8:15

15Ɨ wɨn opima gɨm ke gowukoi rɨgaina mɨle rɨrɨrɨnd rɨga wa pɨlɨnd b'ɨsagɨka mɨle amnɨkenindam, ajɨ Kon makwa ngai ya pɨlnate b'ɨsagɨka mɨle yomnɨkenenyɨn.