Search form

Yoan ma Peba 8:17

17Sɨ waina gog yɨt wɨngɨrɨnd ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da, ‘Ra nɨmog rɨgaina yɨr ungata yɨt yɨpa rɨrɨr taya, sɨ onggɨtyam yɨr ungata yɨt re ɨmɨnjog e.’