Search form

Yoan ma Peba 8:19

19Sɨ onggɨt penaemb ton Yesund yerkito da, “Rokate Mor B'u yɨbɨm?” Sɨ Yesu mɨra amninonj da, “Wɨn ma wumɨr im Kornɨm ɨ kwa ma wumɨr im Kor B'uɨm. Ra wɨn Kornɨm wumɨr taindam, wɨn kea kwa Kor B'uɨm daka wumɨr aindam.”