Search form

Yoan ma Peba 8:20

20Ɨ re Yesu rɨga ouyaenand yɨbnonj yɨnamet aband, Ton onggɨtyam yɨtkak apureninonj re Godɨm wulkɨp oramkapu boks wus nat. Ajɨ makwa yet Tin yɨmɨnd yusunatonj, mop nokɨp Tina wɨn re maka itkawonj.