Search form

Yoan ma Peba 8:21

Yesu ma Menon gatab Yɨt

21Ɨ Yesu b'usaya ten amninonj da, “Kon ɨta tewaikisɨn, ɨ wɨn ɨta Ken oraka nitiyenya. Ajɨ wɨn opima waina negɨr mɨlend uj taukindam. Sɨ wɨn ma rɨrɨr im menonɨm rɨtama ra Kon neken.”