Search form

Yoan ma Peba 8:24

24Sɨ onggɨt paemb Kon kea wen wumɨr amninyɨn da, ‘Wɨn opima waina negɨr mɨlend uj taukindam.’ Sɨ ra wɨn maka Ken gar ke utkunda ke notkasya da Kon Tonten, wɨn opima waina negɨr mɨlend uj taukindam.”